Algemene voorwaarden van Decoratie Decruw BV

Artikel 1: Toepassing

1.Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten en bestellingen en de daaruit voortvloeiende leveringen, verkopen en aannemingswerken beheerst door de hierna vermelde algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van Decoratie Decruw BV worden door de opdrachtgever aanvaard door het loutere feit een overeenkomst af te sluiten met Decoratie Decruw BV. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst hebben onderstaande algemene voorwaarden voorrang op de contractvoorwaarden voorkomend op de documenten van de medecontractant, waardoor deze voorwaarden als niet bestaande dienen te worden beschouwd.

Artikel 2: Offertes, bestellingen en prijsaanpassingen

1. De offertes van Decoratie Decruw BV zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van aanvaarding door de opdrachtgever. De offerte dient door de opdrachtgever voor akkoord te worden ondertekend of via e-mail te worden bevestigd. Door dergelijke bevestiging wordt een overeenkomst geacht volledig en rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen. De offertes van Decoratie Decruw BV zijn slechts 15 dagen geldig.

2. De bestelling van meerwerken of -leveringen wordt bewezen door de uitvoering zelf ervan. Zij worden aangerekend aan de op dat ogenblik geldende éénheidsprijzen van Decoratie Decruw BV. 3.Decoratie Decruw BV is gerechtigd de overeengekomen prijs te herzien ten gevolge van de wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van het materiaal of van het transport, en dit op basis van de volgende formule:

P1 = P0 x (0,2 + L1/L0 x 0,4 + M1/M0 x 0,4), waarbij:

-        P1 = nieuwe prijs

-        P0 = oorspronkelijke prijs

-        L1 = loonkost in een gegeven jaar

-        L0 = oorspronkelijke loonkost (loonindex van kracht in de maand voorafgaand aan de offerte)

-        M1 = materiaalkost in een gegeven jaar

-        M0 = oorspronkelijke materiaalkost (prijzen van kracht in de maand voorafgaand aan de offerte)

4. Ingeval Decoratie Decruw BV een prijswijziging in bovenstaande zin voornemens is, zal zij voorafgaandelijk aan de doorvoering van deze prijswijziging, de opdrachtgever schriftelijk in kennis stellen van dit voornemen, waarna de opdrachtgever binnen de termijn bepaald in dit schrijven, zich hetzij schriftelijk akkoord kan verklaren met de voorgenomen prijswijziging, hetzij de overeenkomst schriftelijk en zonder bijkomende kosten mag opzeggen. In dit laatste geval blijven de reeds betaalde bedragen verworven door Decoratie Decruw BV.

5. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere taksen. De BTW, andere heffingen en lasten, alsook hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.

6. In de offerteprijs zijn geen retouches inbegrepen voor schade welke niet door Decoratie Decruw BV werd veroorzaakt, zoals schade door derden, verhuis, scheuren of barsten door het zetten van het gebouw, vochtschade, en dergelijke meer.

Artikel 3: Uitvoering en levering

1. De werken worden uitgevoerd volgens opdrachtomschrijving, lastenboek en/of richtlijnen aangeleverd door de opdrachtgever, met dien verstande dat door Decoratie Decruw BV aangebrachte geringe wijzigingen, die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk, toegelaten zijn. Bij gebrek aan duidelijke opdrachtomschrijving, lastenboek en/of duidelijke richtlijnen van de opdrachtgever worden de werken uitgevoerd volgens inzichten van Decoratie Decruw BV en op eigen risico van de opdrachtgever.

2. De opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en maken geen resultaatverbintenis uit in hoofde van Decoratie Decruw BV en zijn dan ook zonder enige verbintenis in hoofde van Decoratie Decruw BV. De niet- naleving ervan kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding, noch tot annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever.

3. Indien Decoratie Decruw BV, ten gevolge van enige overmacht of omstandigheden buiten de wil van Decoratie Decruw BV, zoals bijvoorbeeld krappe markt inzake bouwstoffen, staking, verlof, gebrek aan personeel, langdurig verlet in regen en vriesperiodes, in de onmogelijkheid is om een aanvaarde opdracht uit te voeren of dit te doen binnen de vooropgestelde leveringstermijn, kan zij, bij eenvoudige kennisgeving een leveringstermijn verlengen of de overeenkomst ontbinden zonder enige schadevergoeding te voordele van de opdrachtgever.

4. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat op startdatum en dient te zorgen voor een normale en vlotte uitvoering der werken, wat o.a. inhoudt (niet limitatieve opsomming) dat de ruimtes vlot toegankelijk zijn, meubelen afgedekt, de nodige bergingsruimte voor materialen is voorzien, alsook water en elektriciteit kan genomen worden op kosten van de opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de opdrachtgever worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

5. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het bezitten van de eventuele nodige vergunningen op de voorziene startdatum van de werken. Decoratie Decruw BV draagt terzake geen enkele verantwoordelijkheid.

6. Het is Decoratie Decruw BV toegelaten beroep te doen op een onderaannemer ter uitvoering van haar verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomsten met de klant.

7. Indien de overeenkomst voorziet in een te betalen voorschot door de opdrachtgever vooraleer de werken aanvatten, is Decoratie Decruw BV gerechtigd om startdatum van de werken op te schorten tot de integrale en voorbehoudloze betaling van dit voorschot. Bij gebreke van betaling van het voorschot uiterlijk een week voor de startdatum, is Decoratie Decruw BV gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en een nieuwe startdatum vast te stellen, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen overeenkomstig de bepalingen in artikel 5.

Artikel 4: Betalingsmodaliteiten

1. Behoudens andersluidende overeenkomsten is de opdrachtgever verplicht tot betaling van de facturen van Decoratie Decruw BV binnen de vijftien kalenderdagen na factuurdatum.

2. Bij laattijdige betaling van eender welk verschuldigd bedrag uit hoofde van de overeenkomst dan wel uit hoofde van een andere oorzaak is (i) Decoratie Decruw BV gerechtigd om alle leveringen van werken te schorsen en de geleverde goederen terug te nemen; (ii) heeft Decoratie Decruw BV in dat geval van rechtswege recht op een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 125,00 EUR) alsook een conventionele verwijlintrest aan de intrestvoet bepaald overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, ook van toepassing ingeval de opdrachtgever een consument is; en (iii) wordt de laattijdige of niet-betaling als een ernstige wanprestaties beschouwd waarop de bepalingen van artikel 5 van toepassing zijn.


 

3. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht om betaling van verschuldigde bedragen op te schorten ingeval van een eigen vordering of klacht en doet aldus afstand van de exceptie van niet- nakoming.

4. Alle geleverde goederen en uitgevoerde werken blijven de volledige eigendom van Decoratie Decruw BV tot de integrale betaling van alle vorderingen van Decoratie Decruw BV, zo in hoofdsom, kosten en interesten, op grond van de overeenkomst en/of eerdere dan wel latere overeenkomsten van dezelfde aard, alsook eventuele schadevergoedingen t.a.v. dezelfde opdrachtgever. Ieder risico voor beschadiging of verlies van de goederen en/of werken is ten laste van de opdrachtgever.

5. Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

6. Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan Decoratie Decruw BV schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de opdrachtgever, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn.

7. Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen, ook al is de vervaldatum van deze facturen nog niet verstreken.

Artikel 5: Ontbinding

1.De opdrachtgever erkent dat de volgende omstandigheden van rechtswege aanleiding geven tot een ontbinding van de overeenkomst in de zin van dit artikel, tenzij Decoratie Decruw BV schriftelijk afstand doet van deze verbreking en de uitvoering van de overeenkomst nastreeft, waartoe Decoratie Decruw BV het recht heeft: (i) niet-betaling door de opdrachtgever van de uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen binnen de vijftien dagen na ingebrekestelling door Decoratie Decruw BV; (ii) insolventie, staking van betaling of verwikkeling van de opdrachtgever in een faillissementsprocedure of een procedure van collectieve schuldenregeling; (iii) een inbreuk op de bepalingen van de overeenkomst die kwalificeren als een ernstige wanprestatie en/of waarop de sanctie van ontbinding is voorgeschreven; (iv) inbreuken op alle andere verplichtingen van de opdrachtgever krachtens deze overeenkomst die langer dan vijftien dagen voortduren nadat zij bij aangetekende brief werd aangemaand ze te staken of recht te zetten;

Artikel 6: Garantie en aansprakelijkheid

1. Garantie voor zichtbare gebreken: De opdrachtgever geniet een garantie uit hoofde van zichtbare gebreken op voorwaarde dat ze binnen de 24 uur na uitvoering van de werken, schriftelijk aan Decoratie Decruw BV worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn worden de werken verondersteld goedgekeurd te zijn. Dergelijke klachten schorten de betalingsverbintenis in hoofde van de opdrachtgever niet op.

2. Garantie voor verborgen gebreken: De opdrachtgever geniet een garantie voor verborgen gebreken of gebrekkige werken onder de volgende voorwaarden: (i) tijdige en volledige betaling van de prijs; en (ii) verwittiging per aangetekend schrijven binnen de 72 uur nadat het gebrek/gebrekkige werken werd ontdekt of redelijkerwijze diende gekend te zijn. De garantie voor verborgen gebreken geldt enkel binnen de eerste zes maanden na levering van de werken.

3. Ingeval er gebreken worden vastgesteld, kan Decoratie Decruw BV maximaal gehouden worden tot een vergoeding die overeenkomt met de waarde van de gebruikte materialen voor de betreffende werken (werkuren niet meegerekend). In geen geval is Decoratie Decruw BV aansprakelijk voor gevolgschade, van welke aard ook.

4. Decoratie Decruw BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gebreken die het gevolg zijn van een onoordeelkundig gebruik door de opdrachtgever of door derden. De garantie vervalt in elk geval in geval van herstellingen of vervangingen die niet uitgevoerd zijn door Decoratie Decruw BV, behoudens in geval van voorafgaandelijke schriftelijke toestemming door Decoratie Decruw BV.

Artkel 7: Nietigheidsbeding

1.De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van deze algemene voorwaarden zal niettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. De nietige of onafdwingbare bepaling zal in onderling overleg door de partijen, die daarover naar best vermogen en te goeder trouw zullen onderhandelen, vervangen worden door een rechtsgeldige bepaling met dezelfde of gelijkaardige economische draagwijdte.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1.In geval van geschil van welke aard ook, zullen alleen de rechtbanken van het rechtsgebied waartoe de maatschappelijke zetel van door Decoratie Decruw BV behoort, bevoegd zijn. Bovendien zal uitsluitend het Belgische Recht van toepassing zijn.